Carta Pastoral 2023

Campaña LXIV "Frenar la desigualdad está en tus manos"

CARTA CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2023

 

 

Munduko pobretasuna guretzat “zirikatze sanoa” dala esan dau Frantzisko aita santuak Pobreen Munduko Egunerako idatzi dauan mezuan. Pobretasunak zirikatu egiten gaitu, nahitaezko bihurtzen dau-eta mundu-mailako giza arazoaren garrantziagaz bat datorren erantzuna emotea.

 

Esku Elkartuak erakundeak “Desberdinkeria geldiaraztea zure esku dago” goiburua aukeratu dau aurtengo kanpainarako, besteak beste, desbardintasunak eragiten dituan arrakalak gero eta handiagoak dirala eta miloeka lagunen duintasuna urratzen dabela agertzera emoteko. “Gosearen aurkako kanpainaren” haritik emoten diran datuek tristura eta kezka eragiten dabez: 828 miloe lagun baino gehiagok gosea jasaten dau eta, ondorioz,  minutuan zortzi lagun hilten da gosez. Zortziehun miloe lagun inguruk, pandemiaren aurretik baino 100 miloe gehiagok, 1,90 euro baino gitxiagogaz pasatzen dau eguna. Gainera, pobretasunak munduan emakumearen aurpegia dauala baieztatzen da barriro be.

 

"Ze gose nintzan, eta jaten emon zeunsten; egarri, eta edaten emon; arrotz, eta etxean hartu ninduzuen; biluzik nengoan, eta jantzi egin ninduzuen; gaixorik, eta bisitatu; espetxean, eta ikustera etorri zinien”" (Mt 25, 35-36). Jesukristok azken epaiketaren pasartean esaten dituan berbek zera gogorarazoten deuskue: behartsuen aldeko arreta, alkartasuna eta gizarte zuzentasuna kristau lez doguzan uste sendoen arabera munduari eskaini ahal eta behar deutsaguzan balio osagarriak dirala.

 

Oraintsu onartu dogun Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko VI. egitasmoan, pertsona makalenen beharrizanen aurrean sentiberatasun handiagoa, pertsona guztiekin abegi eta gertutasun handiagoa, Frantzisko Aita Santuak behin eta barriro eskatzen deuskunez, Jainkoaren maitasunaren ahalmenean gero eta konfiantza handiagoa dauan Eleiza Samariar lez hazteko lagungarri izan leikezan helburu eta ekintzak jasoten dira (Fratelli Tutti, 67).

 

Amaitzeko, dei egin gura deutsuet Esku Elkartuak erakundeak garatzen dauan eleiz ekintza garrantzitsuan parte hartu daizuen, borondatezko barauaren, otoitzaren eta diru-laguntzaren bidez. Zeinuok Jainkoaren maitasunaren unibertsaltasunarekiko dogun konpromisoa agertzen dabe, planetako txirotuen bizi-baldintzen hobekuntzan lagunduz.

 

X Joseba Segura Etxezarraga

Bilboko Gotzaina

 

 

CARTA CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2023

 

 

El papa Francisco en la Jornada mundial de los pobres de este año ha señalado que la pobreza en el mundo es para nosotros una "sana provocación". La pobreza nos provoca porque nos confronta con la necesidad de dar una respuesta coherente con su dimensión como problema humano de carácter universal.

 

Manos Unidas, con el lema "Frenar la desigualdad está en tus manos", subraya este año algunas de las brechas de desigualdad que siguen creciendo y comprometen la dignidad de millones de personas. Los datos que se comunican en el marco de la nueva “Campaña contra el hambre” generan tristeza y preocupación: más de 828 millones sufren hambre y, como consecuencia, 8 personas pierden la vida cada minuto. Unos 800 millones viven con menos de 1,90 euros al día, 100 millones más que antes de la pandemia. Además, se vuelve a confirmar que la pobreza en el mundo tiene rostro de mujer.

 

"Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme" (Mt 25, 35-36). Las palabras de Jesucristo en la escena del juicio final nos evocan y recuerdan que la atención a las personas necesitadas, la solidaridad y la justicia social, son valores constitutivos de lo que nuestra convicción cristiana puede y debe aportar al mundo.

 

En nuestro VI Plan Diocesano de Evangelización recientemente aprobado, se proponen objetivos y acciones que nos pueden hacer crecer como Iglesia Samaritana, más sensible a las necesidades de las personas débiles, más acogedores y cercanos a todos, con una confianza creciente en el poder del amor de Dios, como insistentemente nos pide el Papa Francisco (C.F. Fratelli Tutti n.67).

 

Quisiera, para terminar, haceros una invitación a participar mediante el ayuno voluntario, la oración y el apoyo económico, en la importante acción eclesial que desarrolla Manos Unidas. Estos gestos expresan nuestro compromiso con la universalidad del amor de Dios, colaborando en la mejora de las condiciones de vida de los empobrecidos del planeta.

 

X Joseba Segura Etxezarraga

Obispo de Bilbao

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete