Carta Pastoral 2020

 

Mario Iceta Gabicagogeascoa

Obispo de Bilbao

Campaña Manos Unidas 2020

“Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú”

 

 

Queridos hermanos y hermanas.

 

La jornada de Manos Unidas de este año tiene como lema: “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú”. Somos conscientes de la degradación continuada del medio ambiente mediante la explotación abusiva y devoradora de recursos naturales, el consumismo desmedido en el que estamos inmersos, la ingente cantidad de residuos y basuras que generamos, la insuficiente concienciación de la necesidad de reciclar los productos que consumimos, la contaminación de la atmósfera, mares, ríos, tierras y cuencas acuíferas, la ingente deforestación, la depredación de especies marinas, la existencia de especies en riesgo de extinción…

 

El santo Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica, presentándola como una crisis, que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano: “Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación” (cfr. carta octogesima adveniens, 21). Y también el Papa Benedicto XVI, afirmaba que: “la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana” (Caritas in veritate, 51), es decir, fruto de la actividad humana y de la concepción que se tiene del progreso y la transformación del mundo. Todo ello parte de una concepción antropológica desenfocada y su relación con la naturaleza a la que pertenecemos y en la que estamos integrados.

 

Todas estas cuestiones han sido abordadas y profundizadas por el Papa Francisco en su encíclica Laudato sí en la que realiza este llamamiento: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva” (LS, 14).

 

La campaña de Manos Unidas de este año nos recuerda la necesidad de cuidar de la casa común y la relación que existe entre el deterioro medioambiental y la pobreza de muchas personas y comunidades que sufren las consecuencias devastadoras de esta degradación ecológica, ya que su medio de subsistencia depende fuertemente de las condiciones del medio ambiente donde viven. Al mismo tiempo, se nos invita a colaborar con los proyectos que quieren poner en marcha que ayuden a estas comunidades empobrecidas a mejorar sus condiciones de vida y a impulsar su propio camino de desarrollo y crecimiento. También la campaña nos invita a tomar conciencia de la necesidad de fomentar entre nosotros nuevos estilos de vida, de consumo y de cuidado de la naturaleza que posibilite el cuidado respetuoso de la casa común que nos alberga generosa y delicadamente a todos.

 

Os animo a acoger con gratitud esta campaña, a reflexionar sobre los diversos aspectos que en ella se tratan, a discernir los cambios que necesitamos en el estilo personal y comunitario de nuestra vida cotidiana y a llevarlos coherentemente a la práctica. Así mismo, prestemos generosamente nuestra ayuda a nuestros hermanos más necesitados colaborando económicamente con los proyectos que desarrolla Manos Unidas en las regiones más empobrecidas del planeta. Que el Señor nos bendiga y acompañe siempre. Con gran afecto.

 

 

+ Mario Iceta Gabicagogeascoa

Obispo de Bilbao

 

+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa

Bilboko Gotzaina

Esku Elkartuak erakundearen kanpaina 2020

“Planetagazko tratu txarren kaltetuena ez zara zu”

 

 

Anai-arreba maiteok.

 

“Planetagazko tratu txarren kaltetuena ez zara zu” goiburuaren haritik ospatuko da aurton Esku Elkartuak erakundearen kanpaina. Izan be, baliabide naturalen ustiaketa neurrigabeko eta suntsitzaileak, harrapatuta gaukazan gehiegizko kontsumismoak, sortzen dogun egundoko hondakin eta zabor kopuruak, kontsumitzen doguzan produktuak birziklatu beharraren inguruan lar kontzientziatuta ez egoteak, atmosfera, itsaso, ibai, lur eta ur-arroen kutsadurak, izugarrizko baso-soiltzeak, itsasoko espezien harraparitzak, galzorian dagozan espezieak egoteak… ingurugiroaren eten barik andeatzea dakarre.

 

Paulo VI.a Aita Santuak, gizon eta emakumeen kontrol bako jardueraren ondorio larria dan krisitzat jo eban arazo ekologikoa: “Izadiaren ustiaketa arduragabearen eraginez, gizakiak arrisku bikotxa jasaten dau: izadia suntsitzekoa eta suntsiketa horren biktima izatekoa” (ik. octogesima adveniens gutuna, 21). Benedikto XVI.a Aita Santuak be hauxe inoan: “izadiaren andeatzea estu lotuta dago giza bizikidetasuna modelatzen dauan kulturari” (Caritas in veritate, 51), hau da, giza jardueraz eta aurrerapenaz eta munduaren eraldaketaz dogun ikuspuntuaren emaitza da. Txarto bideratutako ikuspuntu antropologikoa eta partaide garan eta txertatuta gagozan izadiagazko hartu-emona da guzti horren abiapuntua

 

Kontu guzti honeek landu eta sakondu izan ditu Frantzisko Aita Santuak Laudato si entziklikan, non dei hau egiten deuskun: “Premina larriko deia egiten dot planetaren etorkizuna eratzeko eraren inguruan alkarrizketa barriari ekin deiogun. Danok batuko gaituan solasaldia behar dogu, bizi dogun ingurumen-erronkak, eta bere giza sustraiak, danoi dagokiguzalako eta danongan eragiten dabelako. Munduko mobimentu ekologikoak ibilbide luze eta oparoa egin dau, kontzientzia eratzen lagundu izan daben herritarren alkarte ugari sortzeaz gainera. Zoritxarrez, ingurumenaren krisiari lotutako arazoei konponbide zehatzak bilatzeko ahalegin askok porrot egiten dau ez bakarrik ahaltsuen gitxiespenagaitik, gainerakoen arreta eta interes urriagaitik baino. Hainbat jarrerak oztopatzen ditu konponbideak, baita sinestedunen artean be, esate baterako: arazoa ukatzeak, axolagabetasunak, etsipen erosoak edo konfiantza itsuak konponbide teknikoetan. Ezinbestekoa dogu mundu-mailako alkartasun barria” (LS, 14).

 

Esku Elkartuak erakundearen aurtengo kanpainak guztiona dan etxea zaindu beharra dogula gogoratzen deusku eta ingurumen-hondatzea eta makina bat gizabanako eta alkartek jasaten dauan pobretasuna lotuta dagozala, azken honeek sufritzen dabezalako andeatze ekologiko honen ondorio suntsitzaileak, euren bizibideak bizi diran ingurumenaren baldintzakazko mendetasun larria daualako. Aldi berean, dei egiten jaku alkarte txirotu honeei euren bizi baldintzak hobetzen eta garapen eta hazkunderako euren bidea bultzatzen laguntzeko martxan jarri gura diran egitasmoetan lagundu daigun. Kanpainak beste dei bat be egiten deusku: konturatu gaitezala ezinbestekoa dala guztiok eskuzabaltasunez eta samurtasunez hartzen gaituan etxea begirunez zaintzea ahalbideratuko daben bizimodu barriak, kontsumitzeko eta izadia zaintzeko bide barriak gure artean sustatzea.

 

Dei egiten deutsuet, beraz, kanpaina hau geure egin daigun esker onez, bertan lantzen diran askotariko alderdien inguruan hausnartu daigun, eguneroko bizitako norbere eta alkarte estiloan ezinbesteko doguzan aldaketak bereizi eta zintzotasunez gauzatu daiguzan. Era berean, esku- eta bihotz-zabaltasunez lagundu deiegun gure anai-arreba behartsuenei, Esku Elkartuak erakundeak lurreko ingururik txirotuenetan garatzen dituan egitasmoei diruz lagunduz. Jaunak bedeinkatu eta lagun gaizala beti. Bihotz-bihotzez.

 

 

+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa

Bilboko Gotzaina

 

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete