Carta Pastoral 2024

 

CARTA CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2024

 

ESKU ELKARTUAK ERAKUNDEAREN 2024ko KANPAINA 

Danona dan etxearen zaintza eta osoko ekologia dira Frantzisko aita santuaren ardura  nagusienetako bi. Eleizan, ardura orokor bihurtu eta premina eta eskakizun itziezinezkotzat  hartu izan dira. 

Dei egin eta adore emon jaku gure eguneroko bizitzan eta gure pastoral egitasmoetan  txertatzeko eta, horren ondorioz, Bizkaiko Eleizan, Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko VI.  Egitasmoan jaso dogu, hain zuzen be, “zerbitzatu” 3. erronkan eta 3.2 jardunbidean: “Bihurtze ekologikoa eragin (Laudato si) gizarte-ingurumenaren aldeko justizia eta danona dan  etxearen eta bertan bizi garanon zaintza bultzatzeko”. 

Esku Elkartuak erakundeak gogoratzen deuskunez, Aita Santuak giza, ekonomia,  ingurumen, gizarte eta kultur ekologiaz, hau da, osoko ekologiaz berba egin deusku  “Laudato si” entziklikan. Eta, horregaz batera, baita eguneroko bizitza eta guztion ona nagusi  dan gizarte banakotasunaren aurkako lez aurkeztu deuskuz. 

“Munduko gizartearen gaur egungo baldintzetan, bidegabekeria gero eta hedatuago  dagoanean eta kanporatutakoak, oinarrizko giza eskubideak ukatzen jakezanak gero eta  gehiago diranean, guztion onaren oinarria alkartasunerako dei eta behartsuenen aldeko  lehentasunezko aukera bihurtzen da berehala, ezinbesteko logika eta ondorio lez” (Laudato Si,  158) 

Bizitza duina, bazterketa bakoa izateko, danona dan etxearen eraikuntzan laguntzea  proposatzen dau Esku Elkartuak erakundeak aurtengo kanpainan “gizaki-efektua” goiburuagaz. Planeta erasaten daben tratu txarrek munduaren beste aldean ondorio larriagoak  dituala ikusarazo nahi dau eta gizakiak, onerako zein txarrerako, ha aldatzeko dauan ahalmen  bikoitz hori nabarmendu. “Planeta aldatzeko gai den espezie bakarra” gara. Ingurumenaren  hondatzearen ondorioak batez be planetako hainbat lekutan bizi diran txirotuek jasaten  dabezala konturatzen gara. 

Garapen jasangarrirako helburuei jarraipena emon gura jake, duintasunaren erronkari  helduz: Gizadia pobretasunetik eta desbardintasunetik askatu (GJH 1) 

Aita Santuak “Kreazinoaren Ebanjelio” deitzen dauanagaz dei egiten deusku, Hasiera liburua  zuzen ulertzearen garrantziaren inguruan ohartarazoteaz batera, gizakia “menderatzaile eta  suntsitzaile lez aurkeztuz, izadiaren ustiapen basatira” (LS 67) ez bultzatzeko.

Egokia da, beraz, Esku Elkartuak erakundeak agertutako uste sendoa: “klima-aldaketaren  aldeko borrokak indarrean dan ingurumenaren krisian ardura gitxien daben pertsonarik  ahulenak lehenetsi behar ditu, izan be, Aita Santuak dinoan lez, ‘ezinbesteko da ekintza  urgente, ausart eta arduratsua’” (Frantzisko aita santuaren mezua Klima-aldaketari buruzko  Nazino Batuen Batzar Esparruan Aldeen Biltzarreko partaideei COP 26)” 

Aurreko urteetan lez, dei egiten deutsuet Esku Elkartuak erakundearen kanpainako ohiko  zeinuetan -borondatezko barau eguna, otoitza eta diru-laguntza- parte hartu daizuen,  eskuartean dabezan egitasmoak garatzeko aukera emonez eta planetaren narriaduraren  ondoriorik larrienak jasaten dabezanen aldeko konpromisoaren behetako adierazpen  bihurtuz. 

✠ Joseba Segura Etxezarraga 

Bilboko Gotzaina

CARTA CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2024 

El cuidado de la casa común y la ecología integral son dos de las preocupaciones del papa  Francisco que se han universalizado y asumido por la iglesia como una necesidad y un  requerimiento que ya es absolutamente irrenunciable. 

Hemos sido interpelados y animados para incorporarlo en nuestra vida cotidiana y en  nuestros planes pastorales, de ahí que en nuestra Iglesia en Bizkaia lo hayamos recogido en  el VI Plan Diocesano de evangelización. En el Reto 3 “Servir”, en la línea de trabajo 3.2  proponemos “Favorecer una conversión ecológica (Laudato Si) que implique justicia socio ambiental y el cuidado de la casa común y de quienes la habitan” 

Como nos recuerda Manos Unidas, el Papa en la encíclica “Laudato Si” nos ha hablado sobre  la ecología humana, ambiental económica social y cultural, es decir, integral. Por otra parte,  también sobre la vida cotidiana y el principio del bien común como lo contrario a la  individualidad social que impera. 

“En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez  son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien  común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la  solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres” (Laudato Si, 158) 

Manos Unidas, con el lema "El efecto ser humano” propone en la campaña de este año  colaborar en la construcción de una casa común para una vida digna, sin exclusión. Se quiere  concienciar de que el maltrato al planeta tiene consecuencias mayores al otro lado del mundo y  destacar ese doble poder del ser humano para transformarlo, para el bien y para el mal. Somos “la única especie capaz de cambiar el planeta”. Somos conscientes de que las  consecuencias del deterioro medio ambiental recaen especialmente en las personas  empobrecidas que habitan en distintos lugares del planeta. 

Se busca de esta manera dar continuidad a los objetivos de Desarrollo sostenible asumiendo  el reto de la dignidad: Liberar a la humanidad de la pobreza y de la desigualdad (ODS 1) 

El Papa nos interpela con lo que él denomina “Evangelio de la creación” y advierte sobre la  importancia de interpretar el Génesis de manera adecuada para no inducir al hombre a una “explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como  dominante y destructivo” (LS 67).

Resulta, por lo tanto, pertinente, la convicción formulada desde Manos Unidas de que “la  lucha por el cambio climático ha de centrarse en las personas más vulnerables, que por otro lado  son los menos responsables en la actual crisis medioambiental, porque, como dice el Papa, “se  necesita una acción urgente, valiente y responsable” (mensaje del papa Francisco a los  participantes en la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas  sobre el Cambio Climático (COP 26)” 

Quisiera, como en anteriores ocasiones invitaros a que los gestos que tradicionalmente  acompañan la campaña de Manos Unidas, el día del ayuno voluntario, nuestra oración y la  colaboración económica para el desarrollo de los proyectos que se tienen entre manos, sean  una expresión auténtica de nuestro compromiso con las personas vulnerables que sufren con  mayor crudeza el deterioro del planeta. 

✠ Joseba Segura Etxezarraga 

Obispo de Bilbao

Suscríbete a la newsletter

Informarse es el primer paso para actuar.

Suscríbete